ข้อควรระวังและข้อปฏิบัติในการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดปลวก

หากใครที่กำลังเลือกวิธีใช้สารเคมีในการกำจัดปลวกเอง เรามีข้อควรระวังและข้อปฏิบัติในการใช้สารเคมีมาให้ทราบกันดังนี้

 1. เลือกชนิดของสารเคมีที่ใช้กำจัดปลวกให้ดี ศึกษาอย่างรอบคอบก่อนใช้งาน
 2. ปฏิบัติตามคำแนะนำในฉลากและควรทราบไว้เสมอว่าสารเคมีทุกชนิดนั้นมีอันตรายต่อร่างกายทั้งสิ้น
 3. เมื่อใช้สารเคมีแล้ว ควรอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ทันที เพื่อป้องกันอันตรายจากสารเคมี
 4. ดูแลรักษาเครื่องมือที่ใช้ใส่สารเคมีให้อยู่ในสภาพดี เพื่อลดอันตรายในการใช้งาน
 5. ขณะทำการใช้สารเคมี ควรแต่งกายให้มิดชิด สวมหมวก หน้ากากให้เรียบร้อย
 6. ไม่ควรรับประทานอาหาร หรือสูบบุหรี่ขณะใช้สารเคมีกำจัดปลวก
 7. ใช้สารเคมีในอัตราที่ระบุในฉลาก เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน และผลของสารเคมีที่เต็มที่
 8. ไม่นำภาชนะบรรจุสารเคมีไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น
 9. ปิดฝาถังหรือภาชนะบรรจุสารเคมีเมื่อใช้งานเสร็จทุกครั้ง
 10. ทำลายหรือฝังภาชนะบรรจุ ในที่เหมะสมและปลอดภัย
 11. ห้ามเด็กหรือผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่ขณะใช้สารเคมี
 12. แจ้งให้ผู้อื่นทราบถึงพิษอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับตน และสัตว์เลี้ยง
 13. เมื่อเกิดอาการผิดปกติ สูดดมหรือรับประทานสารเคมีเข้าไป ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว

และนี่เป็นข้อควรระวังเบื้องต้นในการใช้สารเคมีกำจัดปลวก แต่หากเป็นไปได้ ควรเลี่ยงการใช้สารเคมีจะดีที่สุด เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนรอบตัวของคุณเองค่ะ

Tags from the story